مفردات

یک بیت حرف حساب!

مفردات...

مختصـــر!
عمیـق!
کوتاه!
...

و ان شاءالله مورد
پسند شما عاشقان
شـــعر و ادبـــــ فارسـی.

طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

۳۹ مطلب با موضوع «اجتماعیات» ثبت شده است

...

مخند ای نوجوان زنهار بر موی سپید من

که این برف پریشان بر سر هر بام می بارد

...

ابوالفضل حسینی

...

زهد آن نیست که تو مالک چیزی نشوی

زهد آن است که چیزی نشود مالک تو

...

ابوالفضل حسینی

...

دست طمع چو پیش کسان می کنی دراز

پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش

...

ابوالفضل حسینی

...

چه سخت است ار شغالی طعنه بر شیری زند

یا جوان پوچ و خامی طعنه پیری زند

...

ابوالفضل حسینی

...

نه در سر عقل می بندم نه در دل عشق می بازم

که این نامرد بی درد است و آن پردرد نامرد است

...

ابوالفضل حسینی

...

هـر جـا نَبُـوَد شـرم، بـه تـاراج رود حُسن

ویران شود آن باغ که بی ‌در شده باشد

...

ابوالفضل حسینی

...

شــادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ
زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت

...

ابوالفضل حسینی

...

ترک دیوانگی از طعنه ی مردم نکنیم

شهر اگر تنگ بود دامن صحرایی هست

...

ابوالفضل حسینی

...

معیار دوستان دغل، روز حاجت است

قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب

... 

 

 

 

ابوالفضل حسینی

...

عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است

ور به سختی گذرد یک نفسش بسیار است

...

ابوالفضل حسینی